Search Result of "วิบูลย์ ชลานันต์"

About 41 results
Img

Researcher

ดร. วิบูลย์ ชลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาหลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การประเมิน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียนชายอายุ 11-12 ปี โรงเรียนเจริญผลวิทยา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรพนา พุ่มพวง

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgนันท์นภัส นฤมล

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการออกกำลังกายของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgรัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตอนต้น

ผู้เขียน:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgวิบูลย์ ชลานันต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกลไกทั่วไป ความฉลาดทางอารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgภัทราวดี เสารอง

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgพิกุล เอกวรางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์สมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgลออ ดีสกุล

ประธานกรรมการ:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์สมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนิคม ภู่สอาด

ประธานกรรมการ:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนแย้มวิทยการ

ผู้เขียน:Imgบงกช ชูอำนาจ

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาแฮนด์บอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอธิพร ภักดีศิริวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะยูโด ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนายทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการสอนพลศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนฤมล สุริยะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างมาตรวัดประมาณค่าทักษะกีฬากอล์ฟสำหรับนิสิตวิชาเอกพลศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgปรีชา สุนายนตร์

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างมาตรวัดประมาณค่าทักษะมวยสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน:Imgสุรเชษฐ อ่อนสีแดง

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะของครูพลศึกษาที่พึงประสงค์กับที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgจิณห์จุฑา หงษ์เพชรงาม

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgชนกานต์ ขาวสำลี

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างมาตรวัดประมาณค่าทักษะกีฬายูโด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรวิภาส สุวรรณพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

123