Search Result of "วินัย ทรัพย์รุ่งเรือง"

About 10 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ผู้เขียน:Imgไพศาล คชศิลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชุบ เข็มนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มความต้องการไม้แปรรูปและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไม้ของกรมราชทัณฑ์

ผู้เขียน:Imgพิศพิไล กัณฑภัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน-ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงการปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : กรณีศึกษา สวนป่าในท้องที่ภาคตะวันตก

ผู้เขียน:Imgสราวุธ จารุวรรณสถิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ในท้องที่จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgบรรจง วงศ์ศรีสุนทร

ประธานกรรมการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมทางชีวกายภาพและการบริการ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgธนากร วิชัยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโต และผลผลิตของสวนป่าสัก ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgกฤษฎา จันทร์ทองศรี

ประธานกรรมการ:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณี ภู่สุดแสวง, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำเข้าและการจำหน่ายไม้แปรรูป จากประเทศกัมพูชาที่ผ่านอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgเสรี แสงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชุบ เข็มนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgบรรเลง จันทร์วาววาม

ประธานกรรมการ:Imgนายประคอง อินทรจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลผลิตไม้จากสวนยางพารา ในจังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgสายัณห์ สิงหพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชุบ เข็มนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)