Search Result of "วิธีวิเคราะห์แบบตัวแปรพหุคูณ"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้แบบสะท้อนแสง

Img

Researcher

นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุตัวแปร, เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume