Search Result of "วิธีการจัดการ"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในระดับอุดมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนวิจัยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมวชิ าการระดบั ชาติด้านอีเลริน์นิง 2011 (National e-Learning Conference 2011 : Open Learning - Open the World)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในระดับอุดมศึกษา

Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการทำงานและการจัดการความเครียดของพนักงานหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด

ผู้เขียน:Imgธริสรา สกุลแถว

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12