Search Result of "วิธีการควบคุมเวคเตอร์แบบปรับตามสนามแม่เหล็ก"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การอิมพลีเมนท์การการขับและการควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการใช้ MC56F8345

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume