Search Result of "วิทยุชุมชน"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรับฟังการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนของโครงการจุดเตรียมความพร้อมสถานีวิทยุชุมชน ศรีฐาน 4 และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:ImgWarunee SAYNEIM

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชารอง:ImgThavatchai Sankatiprapa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการรับฟังวิทยุชุมชนของผู้ฟังในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักจัดรายการวิทยุชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgสมฤดี สุขเภรี

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารของจุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมวิทยุชุมชนคนเมืองขอน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgบุณฑริกา ไตรโกมุท

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบและแนวทางของวิทยุชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

Img

Researcher

นาย เกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริม, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน , ศูนย์เรียนรู้เสมือน

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเทศศาสตร์ , นิเทศศาสตร์พัฒนาการ , การรู้เท่าทันสื่อ, Media literacy

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume