Search Result of "วิทยุ"

About 160 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยุ มก. บางเขน

หัวเรื่อง:การรับฟังสถานีวิทยุ มก.ปี : ผู้รับฟังและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดิเรก ฤกษ์หร่าย, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่านความถี่วิทยุ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการตลาดนัดสีเขียวครอบครัว มก.ของสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
12345678