Search Result of "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร"

About 1624 results
Img
Img

ที่มา:สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานสนับสนุน

หัวเรื่อง:เมี่ยงคุณ

Img

ที่มา:สมาคาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ซุปก้อนหอมหัวใหญ่

Img

งานวิจัย

โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (10) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกับอาหารที่เป็นของผสม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (9)

Img

งานวิจัย

สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (10)

Img

งานวิจัย

วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เริ่มทำการวิจัย พ.ย. 53- พ.ค. 55)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะของสารเพิ่มรสเค็มในพริกหอม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
12345678910...