Search Result of "วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม"

About 1208 results
Img

ที่มา:สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้รถพ่วงเก็บขยะชายหาดต้นแบบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเตรียมตัวดูดซับจากผักตบชวาในการกำจัดสีย้อมไดเรกท์จากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ

Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สสป.ลาว (ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตามแนวเขตทางพิเศษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าลอยปาล์มน้ำมัน

ผู้เขียน:Imgทศรัตน์ ไชยรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของฤดูกาลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีผลทางด้านสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgวิไลวรรณ โกยทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgวนิดา สุขี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนารดี คำยา

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน

แหล่งทุน:D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว ต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgรังสรรค์ เกตุอ๊อต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาการกำจัดขยะ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgศรีสุดา มานะ

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอรอนงค์ ผิวนิล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอุไรรัตน์ กุลมี

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgจักรพงษ์ คงช่วย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgกิตติชัย ดวงมาลย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของพืชคลุมดินและระบบหญ้าแฝกต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของชุดดินท่ายาง

ผู้เขียน:Imgอาทิตย์ ศุขเกษม

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ตัวดูดซับต้นทุนต่ำในการดูดซับน้ำที่มีซัลไฟด์ไอออนปนเปื้อน

ผู้เขียน:Imgภมรรัตน์ แย้มจรัส

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12345678910...