Search Result of "วิทยาการคอมพิวเตอร์"

About 591 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าจากรูปถ่ายดิจิตอลของรอยฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน

Img

ที่มา:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการงานวิจัยสถาบัน ทิศทางการบริหารและจัดการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุธี สุดประเสริฐ, อาจารย์, Imgนางศิริกร จันทร์นวล (พรหมมาศ), อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบแสดงใบหน้าสามมิติสำหรับพูดคำภาษาไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญจากแผนที่ความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การคำนวณเชิงวิวัฒน์แบบบีบอัด (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่องสว่างทั้งฉาก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมุข ขันเงิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธัชพล สรานุรักษ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อัลกอริทึมการจำแนกข้อมูลที่มีคลาสไม่สมดุล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีการคัดกรองคุณภาพของบทความวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยออนโทโลยี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การให้เหตุผลทางกฎหมายด้วยโปรแกรมภาษาลอจิก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช เศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุจ เอกะวิภาต, อาจารย์, Imgดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปกป้อง ส่องเมือง, Imgผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์, Imgผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับทำนายความต้องการของนักท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

เทคนิคการรวมตัวจำแนกหลายตัวสำหรับระบบค้นพบความรู้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...