Search Result of "วิตามินอี"

About 68 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างกระบวนการต้นแบบในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ ของโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรยากร นกแก้ว

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากเมล็ดทานตะวัน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามินอี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมชาติ เมชนัน, Imgนายนพพร เทียบปิ่นหยก

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อันตรกิริยาของวิตามินอีบนเยื้อไขมันแบบสองชั้น (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Bongotrat Pitiyont, Associate Professor, ImgDr.Piyapawn Somsamak, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
1234