Search Result of "วิชาเคมี"

About 89 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.AKARAT Tanak, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุประกอบแต่งพอลิเบนซอกซาซีน-คาร์บอนแบล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของพอลิเมอร์อัลลอยด์ระหว่างพลิเบนซอกวาซีนกับพอลิยูริเธน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุประกอบแต่งพอลิเบนซอกซาซีน-คาร์บอนแบล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกลเชิงความร้อนของพอลิเบนซอกซาซีนที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345