Search Result of "วิชาสัมมนา"

About 12 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2010)

ผลงาน:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป้นระบบในวิชาสัมมนา 179579 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

นักวิจัย: Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป้นระบบในวิชาสัมมนา 179579 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนิสิตในวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว รุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการตลาด

Resume