Search Result of "วิชาชีพครูเกษตร"

About 4 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น (2016)

ผลงาน:เจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume