Search Result of "วิชาชีพครู"

About 277 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.surin Xoomsai Na Ayudhya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบแผนการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
12345678910...