Search Result of "วิชา ขันติบุญญานุรักษ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านปลักไม้ลาย

ผู้เขียน:Imgวิชา ขันติบุญญานุรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์