Search Result of "วิชชภรณ์ แกระวงค์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยโดยการใช้เป็นวัตถุดิบผลิตซิลิกาและซีโอไลต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Agri-Environment, Greenhouse gas mitigation

Resume