Search Result of "วิจิรัชย์ คำชุม"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาง จินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, กาควบคุมคุณภาพทางเคมี, การจัดการคุณภาพ, การวิเคาระห์คุณภาพถั่วลิสงและเคมีของถั่วลิสง

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

Resume