Search Result of "วิจัยในชั้นเรียน"

About 182 results
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (งานวิจัยในชั้นเรียน)

หัวเรื่อง:การสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวิชาบรรยายตามความคิดเห็นของนิสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:Developing Science Student Teacher's Pedagogical Content Knowledge Through Field-based Experiences

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตศึกษาครู ภาคบรรยาย (2018)

ผลงาน:ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร

นักวิจัย: Imgฉลองวุฒิ จันทร์หอม Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์ Imgจุฬาภรณ์ ทองสีนุช

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVII (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910