Search Result of "วิจัยเชิงสำรวจ"

About 41 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรันยา จารุภูมิ

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้านสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว จตุพร เหรียญเจริญ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

123