Search Result of "วิจัยเชิงสำรวจ"

About 50 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรันยา จารุภูมิ

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้านสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

123