Search Result of "วิจัยสถาบัน"

About 9039 results
Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า-

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวเรื่อง:การใช้เวลาว่างของนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย มก.

หัวเรื่อง:การจัดการโรคและแมลงเพื่อผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของข้าวฮางและข้าวฮางงอกต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแล็กติกชนิดโพรไบโอติก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาไพรเมอร์เพื่อตรวจเชื้อ Shigella spp. ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเทคนิคพีซีอาร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดจำแนกเชื้อราจากหัวเชื้อข้าวหมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือโดยต้มด้วยหม้อความดันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบสำหรับแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อคโฮล์ม ภาคพื้นเอเชีย

หัวเรื่อง:การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน กรณีศึกษาตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อคโฮม

หัวเรื่อง:การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...