Search Result of "วิ"

About 3476 results
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจับพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจับและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทาการจัดการ

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมวิขาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การกระจาย นิเวศวิทยา และประชากรของ พืชวงศ์ Araceae ที่อยู่ในความเสี่ยง บริเวณเขาหินปูน จ.ลพบุรีและ สระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิขาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมโดยใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างกระบวนการต้นแบบในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ ของโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรยากร นกแก้ว

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พิชญ์ วิมุกตะลพ

ที่ทำงาน:ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

Resume

12345678910...