Search Result of "วาสนา บัวงาม"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาวิธีการลดปริมาณไนเตรทในผักสด (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดี (2010)

ผลงาน:การวิเคราะห์การสะสมไนเตรทในผักสด

นักวิจัย: Imgดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม Imgวาสนา บัวงาม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ความเสี่ยงของการสะสมไนเตรท ในผักสด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Nutriuion

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

Resume