Search Result of "วาสนา จิพ่วย"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgวาสนา จิพ่วย

ประธานกรรมการ:ImgKwansagool Tengamnuay

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection