Search Result of "วาสนา"

About 893 results
Img
Img

Researcher

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ทางทะเล เครื่องมือประมง, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วาสนา นาราศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว วาสนา ผสมญาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Corpus Linguistics, Affect in language learning: motivation, self-efficacy, anxiety , Self-access language learning

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณณัฐวุฒิ ผินสูงเนิน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองผสมสีจากธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณภูริเดช สายเพชร)

Img
Img

งานวิจัย

การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:คณะประมง (ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเพาะปลาปรุงสำเร็จในภาชนะบรรจุปิดสนิท (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณนัฐภัทสกร โชควัชรไพศาล)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากเต้าหู้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท สไมล์บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (คุณธัญญ์นรี เจริญเขมัสศิริ )

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ตาลไทย: ขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมเวฟ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:บ. แฮชแท็ก อินโนเวชั่น จำกัด

Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

Img
Img
12345678910...