Search Result of "วาทกรรม"

About 73 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วาทกรรมว่าด้วยชนบทในวรรณกรรมของไม้เมืองเดิม (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Soranat Tailanga, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เกาะสันติภาพ: วาทกรรมพัฒนาชาติของกัมพูชา (2019)

ผู้แต่ง:ImgMs.Patcharapan Katakool, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วาทกรรมว่าด้วยชนบทในบันเทิงคดีไทย พ.ศ.2475-2510 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

1234