Search Result of "วาทกรรม"

About 67 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วาทกรรมว่าด้วยชนบทในวรรณกรรมของไม้เมืองเดิม (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Soranat Tailanga, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

วาทกรรมว่าด้วยชนบทในบันเทิงคดีไทย พ.ศ.2475-2510 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คำศัพท์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.พรรณษา พลอยงาม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ภาพแทนประเทศไทยในวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ: การศึกษาวัจนลีลาและวาทกรรม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234