Search Result of "วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

มูลค่าเพิ่มขึ้นของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตกาซชีวภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตเฟอร์ฟูรัลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:71 4 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 71 4 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: FqALTfoi5QE
Updated: 2012-11-23T16:43:01.000Z
Duration: 1467 seconds


Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร:กรณีการผลิตไฟฟ้าจากแกลบและกากอ้อย

ผู้เขียน:Imgรุ่งรัตน์ เรืองสังข์

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับสีของน้ำเสียสังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผู้เขียน:Imgศุภาลักษณ์ จันทร์แดง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3 (2017)

ผลงาน:การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง

นักวิจัย: Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgนายธนภูมิ มณีบุญ Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

1234