Search Result of "วัสดุเหลือทิ้งในร้านอาหาร"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาถ่านอัดก้อนและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในร้านอาหาร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

Resume