Search Result of "วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร"

About 68 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สยามยนต์ ออโต้พาร์ท จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทอริแฟกชั่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยสารละลายเอนไซม์สกัดหยาบจาก Penicillium oxalicum KUB-SN2-1

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแยกและคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

1234