Search Result of "วัสดุเพาะ"

About 70 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัติ (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

วัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์พืชแบบสะดวกใช้ (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:49 11 สินทรัพย์จากงานวิจัย วัสดุเพาะกล้า

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 49 11 สินทรัพย์จากงานวิจัย วัสดุเพาะกล้า
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: VPqYhS61euY
Updated: 2012-11-21T20:00:01.000Z
Duration: 505 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุเพาะกล้าจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

1234