Search Result of "วัสดุเชิงประกอบ"

About 114 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างและสมบัติแมกนีโตอิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคของ Teternol-D/PZT (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภัทรพงษ์ นิภากุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุป้องกันกันรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและทังสเตนออกไซด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรวัฒน์ ผลทับทิม

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
123456