Search Result of "วัสดุอินทรีย์"

About 98 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้วัสดุอินทรีย์ชุมชนในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345