Search Result of "วัสดุมวลเบา"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้วัสดุมวลเบาประเภท EPS Geofoam ในการก่อสร้างทาง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

หัวเรื่อง:วัสดุมวลเบาสมัยใหม่สำหรับบ้านลอยน้ำช่วยผู้ประสบภัย

Img

Researcher

ดร. อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Computational and Structural Mechanics, Structural Engineering, Offshore structural Engineering

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี

Resume