Search Result of "วัสดุนาโนคอมโพสิต"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตพลาสติกชีวภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยการออกแบบการทดลอง

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กระบวนการผลิต, การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซ่อมบำรุง

Resume