Search Result of "วัสดุชีวภาพ"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากวัสดุชีวภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:อนุสรณ์ มนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgอนุสรณ์ มนตรี

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาฟิล์มกรดนิวคลีอิก/ไคโตซาน สำหรับใช้เป็นวัสดุชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเตรียมสารประกอบออกไซด์จากวัสดุชีวภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

หัวเรื่อง:การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ประจำปี 2552 (2009)

นักวิจัย:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assembly

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsima Chollakup, ImgDr.Wirasak Smitthipong, Assistant Professor, ImgArkadiusz Chworos,

วารสาร:

Img Img

123