Search Result of "วัสดุก่อสร้าง"

About 118 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างร่วมกับเครือซีเมนต์ไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบอุดหนุนบริการวิชาการภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

Img
Img
Img
Img
123456