Search Result of "วัสดุ"

About 3643 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และคาร์บอนฟุตพรินต์ของการเพาะปลูกข้าวโพด อ้อย และสับปะรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่นจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและสร้างเครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า (Podoscope)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ร้านอ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ร้านอ.บุญค้าวัสดุ ศรีราช

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ร้านอ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติการขึดเกาะกันของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการบอไรดิ้งสำหรับการเคลือบผิวโลหะที่ช่วงอุณหภูมิ 650-700 องศา C

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

12345678910...