Search Result of "วัยรุ่น"

About 194 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ประเภทสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (2009)

ผลงาน:ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมเสียงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Doner:กรมสุขภาพจิต

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายทศพล สระทองยอด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนายทศพล สระทองยอด

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:อาจารย์ ปวิธ สิริเกียรติกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอาจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง, Imgอาจารย์ ปวิธ สิริเกียรติกุล

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910