Search Result of "วัตถุดิบอาหารสัตว์"

About 48 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

แหล่งทุน:บริษัท เอเชีย พลัส ฟิค มิลล์ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาลรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท เอเชีย พลัส ฟิค มิลล์ จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การจัดทำมาตรฐานองค์ประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติวิเคราะห์อาหารสัตว์ การภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123