Search Result of "วัดและประเมินผล"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงิรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการวัดและประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ในห้องเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของนิสิตคณะศาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนของครูผู้สอน: กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

ผู้เขียน:ImgAmpornrut SOPIKOOL

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายเสมือนด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา

ผู้เขียน:Imgเพลินพิศ ธรรมรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจ และการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสิริวรรณ อิ่มทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12