Search Result of "วัณโรค"

About 33 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการแพร่เชื้อสำหรับวัณโรคดื้อยา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgตั้ม บุญรอด

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเตรียมพี่เลี้ยงให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgภูริต นุชเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยยอม รับการรักษาครบถ้วน ด้วยระบบยาระยะสั้น ของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลโรคทรวงอก

ผู้เขียน:Imgสำเนียง อรรถาเวช

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรจิต ภูแพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการให้บริการปรึกษารายบุคคลในการควบคุมวัณโรคปอด ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ณ คลินิกวัณโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปิยะฉัตร คำวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgดุษฎี สินธวานนท์

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การตีตรา กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดในโรงพยาบาลตติยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุมาพร กลัดเข็มเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พงษ์สัญ ประกฤตศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Algebraic semigroup theory, Algebra, Mathematical modeling

Resume

Img

Researcher

ดร. นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุศาสตร์สัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรวรรณ์ บุตรดี

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วย วัณโรคปอดที่มารับการักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgนิธิวดี วัฒนะภาราดา

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาสำหรับญาติของผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ณ ศูนย์สาธิตบริการโรคติดต่อเขต 2 สระบุรี

ผู้เขียน:Imgศิริพร นิลัมภาชาต

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคลกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก

ผู้เขียน:Imgเกื้อกูล ถนอมกิจ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตปลากัด (Betta splendens Regan) ปลอดเชื้อ Mycobacterium sp.

ผู้เขียน:Imgพรรณติยา ใจอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเต็มดวง สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่มารับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตตรง ในการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือรักษา ณ ศูนย์สาธิตบริการโรคติดต่อ เขต 2 สระบุรี

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ วัฒนาธร

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12