Search Result of "วัฒนา ญาณพัฒน์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหลังหมดระดู อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวัฒนา ญาณพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection