Search Result of "วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ธนาคารพาณิชย์รัฐ สปป.ลาว"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การลงทุน, การวิเคราะห์หลักทรัพย์, สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้, การจัดการการผลิต

Resume