Search Result of "วัฒนธรรมนานาชาติ"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วัฒนธรรมนานาชาติในสังคมไทย ภาพสะท้อนจากพจนานุกรม (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume