Search Result of "วัฒนธรรม"

About 1289 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2556 เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียง บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ทัศนคติของคนหูหนวกไทยในกรุงเทพและปริมณฑลต่อภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารกระแสวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:อิทธิพลของภาษาเขมร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โขน-หนังใหญ่ ใครว่าพากย์-เจรจาเหมือนกัน?

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผ้าตีนจกและหาดเสี้ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกรรณีย์ ถาวรสุข, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุดาวดี เหมทานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์วัฒนธรรมกระดาษสาเพื่อสิ่งแวดล้อม (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img
Img

ที่มา:กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี : ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย

Img

ที่มา:กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศิลปวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ. 2475-2494: ที่มา แบบแผน และการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทมองเหตุการณ์ในภาพรวม แล้ว ในภาษาไทย และคำบอกการณ์ลักษณะที่เทียบเท่ากันในภาษาลาว และเขมร

Img

ที่มา:ศิลปวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:สถานะของกิมย้ง และนิยายกิมย้งในประวัติวรรณกรรมจีน

12345678910...