Search Result of "วัชพืช เมล็ดวัชพืชในดิน แมลงในดิน การจัดการวัชพืชฃ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแมลงในดินเพื่อการจัดการเมล็ดวัชพืชในดินแปลงข้าวโพดสองสี

Img

Researcher

ดร. ดวงพร สุวรรณกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและชีววิทยาของวัชพืช

Resume