Search Result of "วัคซีน"

About 313 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานาโนวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

แนวทางการบริหารจัดการ การใช้วัคซีนไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกสำหรับประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, อาจารย์, Imgดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgX61041

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910...