Search Result of "วั"

About 1351 results
Img

ที่มา:การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา"

หัวเรื่อง:กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา:ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:คำกริยาส่วนตัวและคำกริยาสาธารณะในภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของไทย

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เมธีส่งเสริมนวัตนกรรมประจำปี 2552 (2009)

นักวิจัย:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตวัสุดก่อสร้างจากของเสียโรงงานน้ำตาล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงการวิจัยนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาพแทนประเทศไทยในวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ: การศึกษาวัจนลีลาและวาทกรรม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สรรพนาม SHE ในภาษาไทยวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ภาษาแห่งอำนาจ: การวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของสังคมไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:ศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี ปิยพสุนทรา, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ, Imgศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, Imgอาจารย์ อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ, Imgอาจารย์นัฐวุฒิ ไชยเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

Researcher

นาย วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการความรู้ การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล

Resume

12345678910...