Search Result of "วอเตอร์ฟุตพรินต์"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และคาร์บอนฟุตพรินต์ของการเพาะปลูกข้าวโพด อ้อย และสับปะรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเคมี ระดับปริญญาตรีแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การศึกษาวอเตอร์ฟุตพรินต์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดในประเทศไทย

Img

ที่มา:23th National Chemical Engineering Conference

หัวเรื่อง:การหาค่าที่เหมาะสมและคาดการณ์วอเตอร์ฟุตพรินต์ตลอดวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพจากมันสำปะหลังและอ้อย กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img

งานวิจัย

การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Process System Engineering, Energy & Environment, Cleaner Technology, Recycle Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume