Search Result of "วสุพล ชาแท่น"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคเลี้ยงในเขตภาคกลางของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย อดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume